Regulamin

1. Postanowienia ogólne. 

 1. Strona internetowa https://it-dev.eu/pl działa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę internetową https://it-dev.eu/pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także procedurę składania reklamacji. 
 3. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają odpowiednim przepisom: 
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 17) oraz innym właściwym polskim przepisom prawnym.

2. Definicje. 

 1. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej https://it-dev.eu/pl, umożliwiający Użytkownikowi Serwisu bezpośredni kontakt z Usługodawcą. 
 2. Regulamin – niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej. 
 3. Usługodawca – IT-Dev sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polska, przy ul. Sikorskiego 26, kod pocztowy 53-569 Wrocław, Polska (dalej zwana IT-DEV).
 4. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje zdolność prawną na podstawie odpowiedniego aktu prawnego, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 5. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Serwisu za pośrednictwem strony internetowej.

3. Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych. 

 1. Poprzez Stronę Internetową Usługodawca umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  1. korzystanie z Formularza kontaktowego, 
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych dla Użytkowników Serwisu podlega warunkom określonym w Regulaminie. 

4. Warunki i zasady świadczenia usług oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych. 

 1. Usługi Elektroniczne określone w punkcie 3.1 Regulaminu są świadczone przez Usługodawcę bezpłatnie. 
 2. Okres, na jaki zawierana jest umowa: 
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania wiadomości lub przerwania jej przesyłania przez Użytkownika Serwisu. 
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu informatycznego używanego przez Usługodawcę: 
  1. komputer z dostępem do Internetu, 
  2. dostęp do poczty elektronicznej, 
  3. przeglądarka internetowa, 
  4. umożliwienie obsługi plików cookie i JavaScript w przeglądarce internetowej. 
 4. Użytkownik Serwisu ma obowiązek korzystać ze Strony Internetowej zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, szanując prawa osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich. 
 5. Użytkownik Serwisu ma obowiązek podawania danych zgodnych z rzeczywistymi okolicznościami i niepodawania danych osobowych innej osoby bez jej zgody, oraz niepodawania adresu e-mail, którego nie posiada. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dostarczanych danych, w tym za ewentualne naruszenia praw osób trzecich. 

5. Tryb rozpatrywania reklamacji. 

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 
  1. Użytkownik Serwisu może składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej na adres e-mail biuro@it-dev.pl
  2. W e-mailu prosimy o podanie jak największej liczby szczegółów i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty nieprawidłowości oraz swoich danych kontaktowych. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
  3. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. 
  4. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację zostanie wysłana e-mailem na adres wskazany w reklamacji lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika Serwisu. 

6. Własność intelektualna. 

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej https://it-dev.eu/pl są chronione prawem autorskim i są własnością Usługodawcy. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę w wyniku wykorzystania jakiejkolwiek treści ze strony internetowej https://it-dev.eu/pl bez zgody Usługodawcy. 
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie elementów zawartości strony internetowej https://it-dev.eu/pl przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilną i karną.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy. 

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane przez Użytkownika Serwisu za pośrednictwem Formularza Kontaktowego: 
  1. mają charakter wyłącznie informacyjny, 
  2. nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Formularza Kontaktowego z powodu problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego i strony internetowej Usługodawcy lub z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej https://it-dev.eu/pl.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

8. Przetwarzanie danych osobowych. 

 1. Administratorem danych osobowych jest: IT-Dev sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polska, przy ul. Sikorskiego 26, kod pocztowy 53-569 Wrocław, Polska
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności IT-Dev sp z o.o.

9. Postanowienia końcowe. 

 1. Umowy zawarte za pośrednictwem strony internetowej są zawierane na podstawie prawa polskiego. 
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, właściwy przepis prawa polskiego zastępuje sporny przepis niniejszego Regulaminu.